Posicionamiento web - SEO
Dijous, 6 de Maig de 2021

 
El teu e-mail:

El teu nom:

E-mail d'amic/ga:

El teu nom

 

Emancipar-se | Compra | Lloguer | Altres fórmules | Ajuts i serveis

· Habitatges de promoció pública
· Les cooperatives
· Ajuts a la compra d’habitatge
· Ajuts al lloguer per joves
· Ajuts a la rehabilitació
· Altres fórmules
· Serveis


La promoció d’habitatges de promoció pública
Aquests habitatges tenen un preu i unes condicions de pagament més avantatjoses. Les promocions estan impulsades per empreses públiques o cooperatives d’habitatges de caràcter no lucratiu, sempre amb el finançament de l’administració pública.

La promoció pública d'habitatges està enfocada a satisfer les necessitats d'habitatge d'aquella part de la població que no pot accedir al mercat lliure de l'habitatge perquè no té recursos econòmics suficients.

La promoció pública de la Generalitat es pot efectuar:

• Per mitjà de l'Institut Català del Sòl i de les empreses públiques de la Generalitat que tinguin competències en matèria d'habitatge.
• Establint convenis amb ens públics territorials: ajuntaments, societats municipals d’habitatge...
• Establint convenis amb cooperatives i altres entitats que promoguin projectes que s'adaptin a les finalitats.

Per poder accedir a un habitatge de promoció pública promogut per la Generalitat de Catalunya, la persona que presenti la sol·licitud i els membres de la seva unitat familiar hauran d'acreditar els requisits que s'especifiquen en cada promoció sobre els ingressos econòmics, patrimoni i residència (empadronament). Per tant, la persona interessada ha de reunir uns requisits mínims generals, i uns d'específics que dependran de la promoció concreta a la que vulgui accedir.

Per conèixer les promocions que es fan al teu municipi, ho has d’anar a preguntar al teu Ajuntament, excepte en el cas que hi hagi Oficina Municipal d’Habitatge, que és qui gestiona la promoció pública.


Societat Municipal de l’Habitatge de Vilafranca del Penedès
C. Banys, 11, local
08720 Vilafranca del Penedès
Tel. 93 892 02 20


Oficina Local d’Habitatge de Vilanova i la Geltrú

C. Josep Llanza, 1-7
08800 Vilanova i la Geltrú
Tel. 93 814 00 00, extensió 782

habitatge@vilanova.cat

 

· Promoció Industrial Vilanova Societat Anònima Municipal

· Buscador de promocions públiques a Catalunya


Les cooperatives

Les cooperatives d’habitatges són aquelles que associen a persones que busquen allotjament o locals, tant per a ells com per als seus familiars. Els socis també poden ser entitats públiques i entitats sense ànim de lucre, que necessitin allotjament per aquelles persones que depenen d’elles i que hagin de residir en un entorn de cooperació per desenvolupar les seves activitats.

Les cooperatives d'habitatge actuen com a promotores d’habitatges en el mercat immobiliari, renunciant a obtenir benefici amb la finalitat d'aconseguir un preu menor de venta dels habitatges que construeixen per els seus socis. Al ser entitats que no busquen el benefici, permet que les Administracions Públiques els adjudiquin sòls a preus més econòmics que permetin el promoure l'habitatge protegit. El comprador es transforma en soci de la cooperativa.

Les cooperatives d’ habitatges poden adquirir, parcel·lar i urbanitzar terrenys, i en general desenvolupar totes les activitats i treballs necessaris per complir amb el seu objecte social.

Els estatuts de la cooperativa establiran les normes a que han de subjectar se els socis per gaudir de la propietat dels habitatges, i també els drets i les obligacions d’ aquests i de la cooperativa.
Per tal de rebre més informació sobre les cooperatives d’ habitatge arreu de Catalunya, tant les que s’ estan construint, o bé les que tenen la possibilitat de fer-se soci, us recomanem contactar amb la
Federació de Cooperatives d’Habitatge de Catalunya.

Enllaços a cooperatives:

· Qualitat Habitatge, cooperativa d’UGT

· Habitatge Entorn, cooperativa de CCOO


Ajuts a la compra d’un habitatge

El Departament de Medi Ambient i Habitatge de la Generalitat de Catalunya té una línia d’ajuts per la compra d’habitatges en el mercat lliure.

Requisits per poder demanar l’ajut:
• No pot superar els 90 m2 útils (120 m2 útils en cas de família nombrosa).
• No ser propietari de cap altre habitatge.
• Els ingressos familiars dels sol·licitants no pot excedir dels límits marcats, que depenen de la població i el nombre de persones que integren la unitat familiar.
• El preu per m2 útil de l’habitatge no pot superar el màxim establert per a cada municipi.

Quines obligacions es contreuen per haver rebut els ajuts?
• L’habitatge s’ha de destinar a domicili habitual i permanent.
• Si es vol vendre l’habitatge abans del termini de deu anys, s’han de retornar tots els ajuts públics de què s’hagi gaudit.
• El preu de venda en posteriors transmissions no podrà superar el que correspondria a un habitatge qualificat amb protecció oficial en el mateix any que es produeix la transmissió.

Per a més informació:


· Departament de Medi Ambient i Habitatge

Alt Penedès
· Oficina Local de l’Habitatge de Vilafranca del Penedès
  C. Banys, 11, local
  08720 Vilafranca del Penedès
  Tel. 93 892 02 20

· Oficina d’habitatge del Consell Comarcal de l'Alt Penedès
  C. Hermenegild Clascar, 1-3
  08720 Vilafranca del Penedès
  Tel. 93 890 00 00

Garraf

·
Oficina Local d’Habitatge de Vilanova i la Geltrú

  C. Josep Llanza, 1-7
  08800 Vilanova i la Geltrú
  Tel. 93 814 00 00, extensió 782

  habitatge@vilanova.cat


· Oficina d’habitatge del Consell Comarcal del Garraf
  Pl. Beatriu de Claramunt, 7
  08800 Vilanova i la Geltrú
  Tel. 93 810 04 00

 
habitatge@ccgarraf.cat


Ajuts al lloguer per a joves

Des del departament de Medi Ambient i Habitatge de la Generalitat de Catalunya, es convoquen anualment i per decret ajudes a les persones que tenen un lloguer, aquestes ajudes consisteixen en un import mensual corresponent a una part de la renda a pagar pel pis.

Requisits:

• Joves de fins a 35 anys d'edat, sempre que:
• Els ingressos bruts anuals no siguin superiors a 2,5 vegades l’IPREM (Indicador públic de renda d’efectes múltiples). Aquesta quantitat canvia, depenent del nombre de membres que formen la unitat de convivència i de la zona on estigui ubicat l’habitatge.
• Ingressos mínims anuals de 5.500 €.
• Que el contracte de lloguer s’hagi obtingut o supervisat, a través d’una Borsa d’Habitatge Jove o la Xarxa de Mediació per al Lloguer Social.
• Que la renda de lloguer que paguin sigui de com a mínim 90 €/mes.

En cap cas no es concediran ajuts al lloguer quan el contracte s’hagi signat entre persones que tinguin relació de parentiu fins al segon grau de consanguinitat o afinitat (pares, fills i néts).

Aquests ajuts depenen de l’aprovació anual del pressupost assignat i per tant no es coneix quan s’obrirà la convocatòria. Per més informació podeu visitar el web del Departament de Medi Ambient i Habitatge.


Des del Ministerio de Vivienda de l’Estat s’ha establert la Renda Bàsica d’Emancipació, un ajut mensual per a joves d'entre 22 i 30 anys.

Requisits:

•  Tenir entre 22 i 30 anys (la prestació s'interromp als 30 anys).
•  Disposar d'una font regular d'ingressos que no superi els 22.000 euros bruts anuals.
•  Acreditar una vida laboral de com a mínim 6 mesos d'antiguitat.
•  Ser titular del contracte de lloguer.

Les ajudes consisteixen en 210 euros mensuals per al pagament del lloguer de l'habitatge habitual durant un màxim de quatre anys. També inclou 600 euros de préstec, que es poden utilitzar per a la fiança però que s'hauran de retornar. I si es necessita aval, 120 euros per a les despeses de la seva tramitació.

Més informació a Vivenda Jove. Tingueu en compte que aquests ajuts també es tramiten mitjançant les borses d’habitatge.


Alguns ajuntaments, com el de Vilafranca del Penedès, donen ajudes complementàries als joves dels seus municipis. Aquestes ajudes s'anuncien per convocatòria anual i contemplen requisits econòmics, d'edat i d'empadronament. Cal preguntar sobre aquestes ajudes i els terminis a cada Ajuntament o a l'Oficina d'Habitatge, en cas que n'hi hagi.


Per més informació dels Ajuts podeu anar a les Borses d’Habitatge:


Borsa Jove d'Habitatge de Vilafranca del Penedès
C. Banys, 11.
Vilafranca del Penedès
Tel. 93 892 02 20
Fax. 93 892 01 32

habitatge@vilafranca.org

Borsa Jove d’Habitatge de l’Alt Penedès
C. Hermenegild Clascar ,1-3
Vilafranca del Penedès
Tel. 93 890 00 00
Fax. 93 819 95 26

joventut@ccapenedes.com

Borsa Jove d’Habitatge del Garraf
Plaça Beatriu de Claramunt, 5-7
Vilanova i la Geltrú
Tel. 93 810 04 09

habitatgejove@ccgarraf.cat


· Directori de Borses Joves d’habitatge a Catalunya


Ajuts a la rehabilitació

El Departament de Medi Ambient i Habitatge té una línia d’ajuts per la rehabilitació d’habitatges, finques i façanes. Aquestes ajudes són per fomentar la rehabilitació d’habitatges per posar en el mercat de lloguer, per rehabilitar façanes en mal estat o per millorar la seguretat i/o l’accessibilitat a finques antigues.

· Per conèixer les condicions i els tràmits a fer podeu consultar aquest enllaç

Aquestes ajudes que són a fons perdut es tramiten a través de les oficines d’habitatge dels Consells Comarcals:

Alt Penedès

· Oficina Local de l’Habitatge de Vilafranca del Penedès
  C. Banys, 11, local
  08720 Vilafranca del Penedès
  Tel. 93 892 02 20


· Oficina d’habitatge del Consell Comarcal de l'Alt Penedès
  C. Hermenegild Clascar, 1-3
  08720 Vilafranca del Penedès
  Tel. 93 890 00 00

Garraf
·
Oficina Local d’Habitatge de Vilanova i la Geltrú

  C. Josep Llanza, 1-7
  08800 Vilanova i la Geltrú
  Tel. 93 814 00 00, extensió 782

  habitatge@vilanova.cat


· Oficina d’habitatge del Consell Comarcal del Garraf
  Pl. Beatriu de Claramunt, 7
  08800 Vilanova i la Geltrú
  Tel. 93 810 04 00

 
habitatge@ccgarraf.cat


Altres fórmules

Compte estalvi habitatge
Aquest sistema de finançament consisteix a ingressar en un compte o llibreta d’una entitat financera una quantitat màxima de 9.000 d’euros durant un temps no inferior a l’any. L’avantatge d’un compte d’aquest tipus són les desgravacions fiscals a l’hora de fer la declaració de la renta. Té una durada màxima de sis anys, tot i que només se'n bonificaran quatre,i si passat aquest termini no has comprat l’habitatge, s'han de retornar els beneficis fiscals obtibguts. Trobaràs més informació a les entitats finaceres.

Préstec Hipotecari.
És un sistema de finançament que consisteix a demanar a una entitat financera uns diners, amb el compromís de tornar els diners amb un determinat interès anual i en uns terminis concrets. L’entitat financera pren el pis com aval o garantia de cobrament. Degut als elevats preus dels habitatges i la precarietat dels contractes de treball, en molts casos es demana també un o dos avals solidaris, persones que avalen amb la seva nòmina o propietat el possible impagament de les quotes de la hipoteca.

Les quantitats que es paguen poden ser iguals durant tot el temps que duri la hipoteca (interès fix) o poden variar anualment (interès variable) en funció de les condicions de revisió de la hipoteca, en aquest cas la quota pot pujar o baixar en funció dels tipus d’interès, que estan regulats per índexs com l’Euríbor, el més habitual. Una part de les quotes es destina a l’amortització del capital en préstec i l’altra, al pagament d’interessos. Durant els primers anys, es paga més interessos que no pas amortització, mentre als darrers anys es concentra l’amortització més gran de capital.

Les hipoteques són molt variades en funció de les entitats, sempre es bo mirar moltes opcions i tenir en compte les condicions, ja que sovint per aconseguir un interès molt baix t’obliguen a plans de pensions i d’estalvi importants, que si després no pots complir repercutirà en la quota de la hipoteca.
Actualment hi ha entitats financeres que ofereixen hipoteques mixtes, una part variable i l’altra fixa. També hi ha les hipoteques obertes, que et permeten recuperar part del capital amortitzat en cas de necessitat sense haver de tornar al notari, ni pagar noves comissions.

Una hipoteca, a més dels interessos, comporta altres despeses:

• Comissió d’obertura.
• Taxació de l’habitatge i despeses de notaria.
• Impost sobre transmissions patrimonials i actes jurídics documentals.
• Inscripció en el registre de la Propietat.
• Assegurança contra danys i incendis de l’habitatge.

És recomanable que et facis una assegurança de vida i invalidesa.

Si vols, pots consultar el simulador per al càlcul de préstecs hipotecaris de la Generalitat de Catalunya


Serveis

ADMINISTRACIÓ

Direcció General d'Habitatge

C. Aragó, 244-248
08007 Barcelona
Tel. 93 214 70 00
sia.dmah@gencat.net

INCASOL
C. Còrsega, 289, 6è.
08008 Barcelona
Tel. 93 228 60 00

incasol@gencat.net

A les nostres comarques:

Societat Municipal i Oficina Local de l’Habitatge de Vilafranca del Penedès
C. Banys, 11, local
08720 Vilafranca del Penedès
Tel. 93 892 02 20


Oficina d’habitatge del Consell Comarcal de l'Alt Penedès
C. Hermenegild Clascar, 1-3
08720 Vilafranca del Penedès
Tel. 93 890 00 00


Oficina Local d’Habitatge de Vilanova i la Geltrú

C. Josep Llanza, 1-7
08800 Vilanova i la Geltrú
Tel. 93 814 00 00, extensió 782

habitatge@vilanova.cat


Oficina d’habitatge del Consell Comarcal del Garraf
Pl. Beatriu de Claramunt, 7
08800 Vilanova i la Geltrú
Tel. 93 810 04 00

habitatge@ccgarraf.cat


Borses joves d’habitatge
A les borses joves d'habitatge us orientaran sobre els diferents aspectes que cal tenir en compte a l'hora de comprar i, sobretot, llogar un pis, com ara:
Definir la vostra demanda en el mercat immobiliari: entorn, accessos, transport, tipus de construcció, preus, etc.
Valorar les característiques de l'immoble: equipament, superfície, serveis comunitaris, instal·lacions (gas, aigua, electricitat, calefacció), tancaments, paviments, enrajolats, banys i cuines...
Conèixer el procediment legal: registre de la propietat, cèdula d'habitabilitat, contractes, escriptures...
Estudiar les condicions econòmiques: impostos i taxes, costos dels processos, formes de pagament, revisions de renda, desgravacions fiscals, etc.
Aprofitar millor els recursos existents: ajuts públics, crèdits habitatge, hipoteques, protecció oficial, autoconstrucció, cooperatives per a joves...

Borsa Jove d'Habitatge de Vilafranca del Penedès
C. Banys, 11.
08720 Vilafranca del Penedès
Tel. 93 892 02 20
Fax. 93 892 01 32

habitatge@vilafranca.org

Borsa Jove d’Habitatge de l’Alt Penedès
C. Hermenegild Clascar ,1-3
08720 Vilafranca del Penedès
Tel. 93 890 00 00
Fax. 93 819 95 26

joventut@ccapenedes.com

Borsa Jove d’Habitatge del Garraf
Plaça Beatriu de Claramunt, 5-7
Vilanova i la Geltrú
Tel. 93 810 04 09

habitatgejove@ccgarraf.cat

COL·LEGIS PROFESSIONALS

Col·legi d'Administradors de Finques de Catalunya
El Col·legi posa a la vostra disposició un servei per facilitar la recerca de pisos, apartaments o locals de lloguer.

Col·legi d'Aparelladors i Arquitectes Tècnics de Barcelona
El Col·legi orienta en les necessitats i dubtes per a qualsevol gestió del món de la construcció a Barcelona.

Col·legi d'arquitectes de Catalunya
Un dels objectius principals del Col·legi d'Arquitectes és la defensa de l'interès social de l'arquitectura i l'urbanisme.

Col·legi notarial de Catalunya
El Col·legi aplega un total de 510 notaries d'arreu de la comunitat autònoma i us pot ajudar a resoldre les gestions legals en la compra o lloguer de l'habitatge.

Col·legi Oficial d'Agents de la Propietat Immobiliària a Barcelona
Aplega professionals que us informaran de la situació urbanística i registral de la finca i del valor de mercat dels immobles. També redacten contractes a Barcelona.


OFICINES DEL CONSUMIDOR
Les oficines del consumidor t’ajudaran a fer les reclamacions en cas de que tinguis problemes amb l’adquisició del teu habitatge, problemes com incompliments del contracte de compra venda, indefenció davant l’entitat financera o l’immobiliària amb qui hagis tingut els tractes, amb la constructora del pis, problemes d’acabats...

A les nostres comarques:

Omic de Vilafranca del Penedès
C. Cort, 14, baixos
08720 Vilafranca del Penedès
Tel. 93 892 03 58
Fax. 93 892 11 66

Omic de Vilanova i la Geltrú
C. Escolapis núm. 1, local A
08800 Vilanova i la Geltrú
Tel. 93 893 55 55
Fax. 93 814 12 00


Xarxa Catalana
d'Informació Juvenil
SIAJ - Servei d'Informació i Assessorament per a Joves - Alt Penedès i Garraf
Disseny web - Manteniment informàtic - Posicionamiento web - Mantenimiento informático Valencia