Posicionamiento web - SEO
Dimecres, 21 de Abril de 2021

 
El teu e-mail:

El teu nom:

E-mail d'amic/ga:

El teu nom

 

Emancipar-se | Compra | Lloguer | Altres fórmules | Ajuts i serveis

· Habitació en pis compartit
· Compartir pis amb gent gran

Llogar una part d'un habitatge es veu com una opció molt econòmica per a la gent que no pot fer front al lloguer sencer d'un habitatge, sobretot per aquelles persones que decideixen emancipar-se soles, o que han de canviar de residència per feina de forma temporal.

És molt freqüent el fet de contractar el lloguer d'habitació o sotsarrendament de forma verbal amb el propietari o el llogater i establir-ne quines en seran les condicions; però cal anar amb compte, perquè moltes vegades el fet de no tenir res per escrit ens deixa indefensos en el moment de denunciar qualsevol situació que es produeixi.

Quan es formalitza el contracte de lloguer parcial o un sotsarrendament, hem de tenir molt clar quin és l'espai concret de l'habitatge del qual podrem gaudir amb tota llibertat, quins seran els espais comuns que es compartiran amb l'arrendatari o amb d’altres persones que també tenen un lloguer parcial al mateix habitatge, i també establir quines seran les despeses que haureu d’assumir, entre d'altres.


Habitacions en pis compartit. El contracte de lloguer parcial

Aquesta modalitat contractual s’adapta a joves que busquen llogar una habitació en un pis que és propietat d’un altre i que conviuran amb el propietari del pis. Aquesta modalitat és molt practicada, però s’han de tenir algunes coses en compte per poder garantir els teus drets.

És molt recomanable establir amb el propietari, sempre per escrit, quines seran les condicions, els drets i les obligacions a les quals haureu de fer front. Tot i que la majoria de vegades el pacte és oral i sense rebuts, fet que dificulta la possibilitat de reclamar davant l’incompliment de l’acord verbal.

És important indicar l’inici del contracte i la data d’acabament. Hi ha dos tipus de contracte de lloguer parcial: el contracte parcial de durada anual i prorrogable i el contracte parcial de durada determinada.

El sotsarrendament

És la facultat que té el llogater per tornar a llogar una part de l’habitatge que ell mateix ha llogat en la seva totalitat, sempre amb el consentiment previ i per escrit del propietari. L'habitatge llogat només es pot sotsarrendar parcialment.

Quan el contracte de sotsarrendament tingui una durada inferior al del contracte de lloguer caldrà especificar-ho en l’acord de sotsarrendament. El dret del sotsarrendatari s'extingirà, en tot cas, quan ho faci el contracte de lloguer del pis.

Així mateix cal indicar el temps de què disposa el sotsarrendatari per a comunicar l’extinció del contracte, que es fixa normalment en 30 dies.

El preu del sotsarrendament no podrà excedir, del que li correspongui a l'arrendatari pel total de l'arrendament de l’habitatge llogat però si que podrà ser igual.

Anuncis d’ofertes i demandes d’habitacions en pisos compartits:
· Alt Penedès i Garraf
· Barcelona


Compartir pis amb gent gran

Hi ha iniciatives que donen resposta solidària a les necessitats de companyia de les persones grans i a les d'allotjament dels joves universitaris per mitjà de programes de convivència intergeneracional.

· Amics de la llar
· La Fundació Viure i Conviure
 


Xarxa Catalana
d'Informació Juvenil
SIAJ - Servei d'Informació i Assessorament per a Joves - Alt Penedès i Garraf
Disseny web - Manteniment informàtic - Posicionamiento web - Mantenimiento informático Valencia