Posicionamiento web - SEO
Dijous, 6 de Maig de 2021

 
El teu e-mail:

El teu nom:

E-mail d'amic/ga:

El teu nom

 

Emancipar-se | Compra | Lloguer | Altres fórmules | Ajuts i serveis

· Contracte d’arrendament
· Borses joves d’habitatge

Els habitatges es poden llogar buits o bé ja moblats. L'avantatge de llogar un pis buit és que el lloguer resulta més barat. Els inconvenients són que haureu de moblar el pis.

Una vegada determinada la zona i el tipus de pis que us convé és molt important, abans de res, que el visiteu i us fixeu bé en el seu estat general i si respon a les vostres necessitats. Cal fixar-se que les habitacions tinguin una bona ventilació, llum natural i que siguin com més àmplies millor.

En el cas de pisos moblats, comproveu que la rentadora, la nevera, la cuina i l'escalfador funcionin. Reviseu les instal·lacions d'aigua, gas i electricitat. En edificis antics, comproveu la pressió de l'aigua.

Quan hàgiu triat el pis que us convingui, val la pena que us informeu del mercat de lloguer de la zona i els seus preus habituals. Podeu fer-ho a través de la premsa escrita o adreçant-vos a administradors de finques, però també us recomanem que, si sou joves, us poseu en contacte amb la Borsa Jove d'Habitatge, si n'hi ha a la població on voleu llogar el pis.

Si busqueu un pis per mitjà d'un administrador de finques o immobiliària, cal que tingueu en compte que els seus honoraris normalment són l'equivalent a un mes de renda.


El contracte d'arrendament

El contracte d'arrendament pot ser oral o escrit. El contracte oral es pot demostrar per mitjà dels rebuts del pagament de la renda. És recomanable, fer el contracte per escrit, i que hi consti:

• Identificació de l'habitatge.
• Nom i cognoms del propietari/ària i del llogater/a (i els seus DNI),
• Quantitat de la renda, preu del lloguer.
• Durada del contracte.
• Forma de pagament del lloguer.
• Fiança dipositada.
• Clàusula d'actualització de la renda.
• Repercussió de les despeses (llum, aigua, gas, comunitat, IBI, brossa...)
• Inventari de mobles i electrodomèstics, si és el cas.

Renda

La renda o preu de lloguer inicial es pacta lliurement entre les parts i es recull en el contracte. Després, la renda s'actualitzarà de la manera següent: durant els primers 5 anys del contracte, anualment, de conformitat amb la variació experimentada per l'Índex de Preus al Consum (IPC). A partir del sisè any, l'actualització es regirà pel que s'acordi entre arrendador/a i arrendatari/ària. Si no hi ha acord, es farà cada any de conformitat amb l'IPC.

Fiança

D'acord amb la Llei d'Arrendaments Urbans, és obligatòria una fiança. Aquesta fiança s’estipula en un mes si l'habitatge es considera domicili habitual i dos mesos en el cas d'un habitatge per a un altre ús.
La fiança serveix per respondre, un cop finalitzat el contracte, de qualsevol dany o desperfecte causat a l'habitatge o al seu contingut. Si aquest no és el cas, la fiança ha de ser tornada al llogater/a quan abandoni el pis.

Durada

Actualment, el contracte de lloguer no té una durada il·limitada.
Els contractes amb una duració pactada inferior a 5 anys es prorrogaran, obligatòriament per part del propietari i voluntàriament per part del llogater, per terminis anuals fins arribar als 5 anys.
L'arrendatari/ària pot posar fi a l'arrendament comunicant-ho a l'arrendador/a un mes abans de l'acabament del termini fixat o de qualsevol de les pròrrogues.
En el transcurs del termini inicial fixat o de qualsevol de les pròrrogues, l'arrendatari/ària no pot abandonar l'habitatge. En cas de fer-ho, haurà d'indemnitzar l'arrendador/a dels perjudicis que li causi.

Obres

Les obres de conservació per mantenir l'habitatge en condicions d'habitabilitat són a càrrec del propietari. En canvi, el llogater està obligat a pagar els desperfectes o les avaries provocades per la seva negligència.

Per fer obres de millora és obligat tenir el permís del propietari. En aquest cas, si vol, podrà augmentar la renda. Aquestes obres seran a càrrec del llogater. Executar obres no autoritzades és causa de desnonament.

Si a l'hora de llogar un habitatge penseu en la conveniència de fer-hi obres i efectivament les feu, tingueu present la possibilitat de consultar-ho amb un bon professional. Cal, en qualsevol cas, establir-ho al contracte de lloguer.

Drets i obligacions

Del llogater/a

Drets:
• A l'ús pacífic de l'habitatge, no pot ser pertorbat per la propietat.
• A les reparacions necessàries o de conservació, de les quals s'ha de fer càrrec la propietat. El llogater/a pot fer-les si són de caràcter urgent, previ avís a la propietat, que després li haurà d’abonar mitjançant rebaixa en la renda.
• La propietat ha de garantir les condicions d’habitabilitat necessàries al llarg del contracte.
• A finalitzar el contracte.
• A recuperar la fiança a l'acabament del contracte, si no hi ha desperfectes.

Obligacions:
• Pagar la renda mensual.
• Tenir cura de l'habitatge i no fer-hi activitats molestes, insalubres o il·legals.
• Reparar els danys que s'hagin produït per culpa seva o per negligència.
• Pagar la renda que falti fins a la finalització del contracte, en cas d'abandonar l'habitatge.

Del propietari/ària

Drets:
• Cobrar la renda fixada, que es destini l'habitatge a l'ús pactat i que se'n tingui cura.
• Que el llogater/a repari els danys que per causa seva s'hi hagin produït.
• Augmentar la renda d'acord amb el que s'hagi especificat en el contracte.
• Cobrar la renda que falti fins a la finalització del contracte, en cas d'abandonar l'habitatge el llogater/a.

Obligacions:
• Garantir al llogater/a l'ús pacífic de l'habitatge.
• Fer les reparacions necessàries de caràcter urgent i, si no ho fa, pagar-li'n el cost al llogater/a.
• Garantir les condicions necessàries per tal de fer que l'habitatge sigui habitable al llarg del contracte.


Borses joves d’habitatge

Les borses joves d'habitatge són un servei de mediació que té per objectiu posar en contacte, en condicions avantatjoses, els joves que volen emancipar-se amb els propietaris que volen llogar-los habitatges. Hi trobareu pisos de lloguer en bon estat i us negociaran les millors condicions possibles sense cap cost, ni per al llogater ni per al propietari. Les borses depenen de l’administració local o comarcal, amb el suport i finançament de les administracions de l’Estat.

Avantatges per a la gent jove:

• No haureu d'abonar honoraris d'intermediació ni comissió de cap mena.
• Disposareu d'una assegurança multirisc gratuïta.
• Amb la mediació de la borsa de lloguers formalitzareu el contracte d'arrendament en presència de l'Administració i de conformitat amb les seves directrius, els seus objectius i les seves pautes.
• La vostra petició es creuarà amb l'oferta disponible a la borsa. Si no us convencen els habitatges que us ofereixin, des de la borsa refarant la vostra demanda i reorientaran la recerca.

Avantatges per al propietari:

• No haureu d'abonar honoraris d'intermediació ni comissió de cap mena.
• Durant el primer any de lloguer disposareu d'una assegurança multirisc gratuïta.
• Durant el primer any de lloguer disposareu d'una assegurança gratuïta de caució (que cobreix el supòsit d'impagament del lloguer).
• Amb la mediació de la borsa de lloguers formalitzareu el contracte d'arrendament en presència de l'Administració i de conformitat amb les seves directrius, els seus objectius i les seves pautes.

Condicions per poder accedir als pisos de les borses joves d'habitatge:

• Tenir entre 18 i 35 anys.
• Complir els requisits econòmics per garantir el pagament.
• També es podrà optar a la borsa si es disposa d'una fiança solidària (un avalador per a cadascun dels sol·licitants que no reuneixi les condicions salarials).
• El 30 % de la suma dels ingressos determinarà el preu màxim de lloguer al qual es pot accedir.
• Si alguna de les condicions exigides us és difícil de complir però hi esteu realment interessats, no dubteu a apropar-vos igualment a una Borsa jove d'habitatge. Allí us oferiran orientació per ajudar-vos.


A les nostres comarques hi ha tres Borses Joves d’habitatge:

Borsa Jove d'Habitatge de Vilafranca del Penedès
C. Banys, 11.
Vilafranca del Penedès
Tel. 93 892 02 20
Fax. 93 892 01 32
habitatge@vilafranca.org

Borsa Jove d’Habitatge de l’Alt Penedès
C. Hermenegild Clascar ,1-3
Vilafranca del Penedès
Tel. 93 890 00 00
Fax. 93 819 95 26
joventut@ccapenedes.com


Borsa Jove d’Habitatge del Garraf
Plaça Beatriu de Claramunt, 5-7
Vilanova i la Geltrú
Tel. 93 810 04 09
habitatgejove@ccgarraf.cat

Altres recursos a la Xarxa:

· Directori de Borses Joves d’habitage
 

· Per la resta de Catalunya podem buscar pisos a través de:

     Associació Prohabitatge,
que gestiona diverses borses joves de Catalunya
     Associació Provivienda,que gestiona diverses borses joves de Catalunya

· Guia d’informació sobre el lloguer d’un pis de Barcelonès Jove

·
Trobar Pis per internet


Xarxa Catalana
d'Informació Juvenil
SIAJ - Servei d'Informació i Assessorament per a Joves - Alt Penedès i Garraf
Disseny web - Manteniment informàtic - Posicionamiento web - Mantenimiento informático Valencia